Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte Håndballgruppen

Årsmøtet avholdes onsdag 16. februar på NIP

Håndballens Årsmøte avholdes på Nesttun Idrettsplass (NIP) onsdag 16. februar kl 19:00.

Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 14. februar kl 12:00 ().

Innkalling og saksliste vedlagt.

Årsmøte innkalling Håndballl Fana IL 2021

Link for å bli med på Årsmøtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVjOGEzNzQtMjM2Yi00NzczLThiOTUtMTg4NzdhYjcyYjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a93ca638-3214-4300-931a-8335a2ccabe0%22%2c%22Oid%22%3a%22a4fee04e-0db9-4b9c-9200-31e6088d5f25%22%7d

Samarbeidspartnere for Håndball

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere