Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Håndballgruppens styrende dokumenter

«Visjonen til Fana Idrettslag er Idrett for alle.

For Fana IL Håndballgruppen er visjonen Håndball for alle.  

Våre kjerneverdier er;

Glede

Fellesskap

Trygghet

Handlekraft»

Organisasjonsplan for Fana IL Håndball

(vedtatt på styremøte 13. juni 2022)

Fana IL Håndball er en gruppe, av i alt 13 grupper, organisert under Fana Allianseidrettslag, organisasjonsnummer 977 318 084.

Fana Idrettslag har egen lov, Lov for Fana Idrettslag, sist endret 30. mars 2022.

Fana Idrettslag har også en Organisasjonsplan, sist oppdatert på årsmøte den 30. mars 2022, som gjelder hele idrettslaget. I denne organisasjonens planen er nedfelt en delrammer som gjelder håndballgruppens aktiviteter og handlingsrom.

Visjonen til Fana Idrettslag er Idrett for alle. For Fana IL Håndballgruppen er visjonen Håndball for alle.  

Våre kjerneverdier er;

Glede

Fellesskap

Trygghet

Handlekraft

Fana IL Håndballgruppens øverste organ er gruppens årsmøte. For gruppens årsmøte gjelder paragraf 16 i Lov for Fana IL Allianseidrettslag så langt den passer.

Styret i Fana IL Håndballgruppen skal bestå av minimum leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Styret velges på gruppens årsmøte og stadfestes på idrettslagets årsmøte.

Det er utarbeidet egen styreinstruks fore gruppens styre. Styret har normalt styremøter hver 6 uke. Styret fordeler i den grad det finner det hensiktsmessig arbeidsoppgaver seg imellom. Styret utarbeider en årsplan for sitt arbeide.

Håndballgruppen har egen ansatt avdelingsleder elite og avdelingsleder bredde. Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for avdelingslederne.

Håndballgruppen har ansatt egen hovedtrener i 100 % stilling. Det er utarbeidet egen instruks for hovedtrener.

Styrets leder har ukentlige møter med avdelingslederne og hovedtrener.

Styret har besluttet å organisere gruppens virksomhet i 5 utvalg som alle rapporterer til avdelingsleder. Disse utvalgene er;

 • Sportslig utvalg elite
 • Sportslig utvalg bredde
 • Arrangementsutvalg elite
 • Arrangementsutvalg bredde
 • Sponsorutvalg

Det er utarbeidet egne mandater for hvert av utvalgene. Utvalgene har direkte rapportering til styret minimum to ganger i året.

Håndballgruppen skal ha et eget strategidokument. Strategi dokumentet er bygget opp med følgende «Pilarer»;

 1. Organisasjon
 2. Anlegg
 3. Bredde – Rekruttering
 4. Elite
 5. Kommunikasjon
 6. Marked – Arrangementer
 7. Økonomi

For hver av Pilarene beslutter styret strategiske fokusområder med egne strategiske tiltak. Strategien vurderes årlig i styret. Strategiske tiltak følges opp kontinuerlig gjennom året.

Styret har for øvrig opprettet egen TO DO -liste.

Innenfor økonomi er både regnskap og budsjett delt mellom elite og bredde. Det blir utarbeidet regnskapsrapporter annenhver måned.


Strategikart for Fana IL Håndball

Samarbeidspartnere for Håndball

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere